Tohum söýüjiler üçin gowy habar! Alymlar önümiň peýdalary barada gürrüň berdiler

Tohum söýüjiler üçin gowy habar! Alymlar önümiň peýdalary barada gürrüň berdiler

Häzirki zaman lukmançylygynda bejeriş, profilaktiki we farmakologiki serişdeleriň täsirli arsenaly bar. Muňa garamazdan, adaty lukmançylygyň köp usullary, bejeriş usullary henizem meşhurlygy we täsiri sebäpli talap edilýär. Bu serişdeleriň biri günebakar tohumy bolup, tagamy çagalykdan bäri hemmelere mälimdir. Emma, ​​tagam tagamly, ýöne önümiň bejeriş aýratynlyklary barada hemmeler bilmeýär.

Alymlar tohumdaky B6 witamininiň (piridoksin) süýji keseliniň öňüni almak üçin bir guraldygyny subut etdiler. Mundan başga-da, bu witamin aşa agramly adamlara agramyny gözegçilikde saklamaga kömek edýär.
Tohumlaryň keseller üçin däl-de, eýsem peýdaly önümdigini aýratyn bellemelidiris. Öňüni alyş serişdesi hökmünde ulanmazdan ozal lukmanyňyz bilen maslahatlaşmak maslahat berilýär.
Image

Baş edara:
Duşenbe-Anna:
09: 00-dan 18: 00-a çenli