Biz biznes bilen bir hatarda hyzmatdaşlar, işgärler we sarp edijiler üstünlik gazansa, nesilden-nesile gülläp ösjekdigine ynanýarys.

Telefon belgimiz:

+993 12 950604
+993 12 950617
+993 12 950618
0
Işgärleriň sany
0
Işewürlik ýyllary
0
Tanymallyk göterimi:
0
Önümlerimiziň görnüşleri

Hil — "Altyn Ýunus" kompaniýasynyň esasy ileri tutýan işidir

Altyn Ýunus, HACCP ýörelgelerine esaslanyp azyk howpsuzlygy pudagynda Halal,
ISO 9001-2015 we ISO 22000 halkara hil standartlaryny aldy.
Şeýle hem, biz hyzmatdaşlyga we iş teklipleriňize elmydama açykdyrys. Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

BIZIŇ SAYLAWYMYZ

  • Diňe ökde hünärmenler
  • Türkiýeden we Europeewropadan ýokary hilli enjamlar
  • Döwrebap gaplama
  • Laboratoriýa gözegçiligi

Biz barada

"Altyn Ýunus" hususy kärhanasy ýokary hilli azyk önümlerini öndürmek bilen meşgullanýar. Paýlaýyş kompaniýasyndan uly önümçilik we söwda kompaniýasyna birikdirildi.

Biz hemişe harytlaryň gerimini giňeltmek, önümleriň hilini we göwrümini ýokarlandyrmak üçin yzygiderli işleýäris.

Kompaniýamyzyň önümleri halkara ülňülerine laýyk gelýär we ýokary hilli azyk önümleri hökmünde Türkmenistanda tanalýar.

Kompaniýanyň taryhy

2005 ýyl

Kompaniýanyň esaslandyryjysy lomaý söwda işlerine başlaýar

2005 ýyl

2006 ýyl

Kompaniýanyň esaslandyryjysy tutuş ýurt boýunça satuw toruny döredýär we bazarda distribýutor hökmünde işläp dilerçiligi alýar

2014 ýyl

"ÝUNUS" söwda nyşany bilen önümçilik we söwda işleri üçin kompaniýany döredýär

2014 ýyl

2016 ýyl

Mary şäherinde zawodyny açýar

2016 ýyl

Bişen maňyz we çigit önümçiliginiň başlamagy

2016 ýyl

2017 ýyl

Şekerli sakgyçlaryň öndürilip başlanmagy

2018 ýyl

Şekersiz sakgyç önümçiligine, şeýle hem içi sakgyçly taýakly süýjüleriň önümçiligine başlanmagy

2018 ýyl

2019 ýyl

Dürli surat görnüşli ýelmenýän goşundyly sakgyçlaryň, şekersiz sakgyçlaryň we sakgyçsyz taýakly süýjüleriň önümçiliginiň başlamagy

2020 ýyl

Änewde ikinji zawodyň açylşy

2020 ýyl

2021 ýyl

Şokoladly we un önümleriniň önümçiliginiň başlamagy

2022 ýyl

Şokolad önümleriniň önümçiligini giňeltmek we içi oýunjakly şokolad ýumurtgalaryny öndürilmegi

2022 ýyl

Image
Image
Image

Marydaky zawodymyz

Marydaky zawodymyz 2016-njy ýylda açyldy. Döwrebap dünýä dizaýn ülňülerine laýyklykda dizaýn edilen we daşary ýurtlardan getirilen häzirki zaman we ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Zawodda sakgyçlar we taýakly karameller öndürilýär.

Anewdäki zawodymyz

Anewdäki zawodymyz 2020-nji ýylda açylyp ulanylmaga berildi. Zawod häzirki zaman ýokary tehnologiýaly enjamlary önümçilik prosesini awtomatlaşdyrmagyny üpjün edýär. Bu ýerde onlarça görnüşli kraker, şokolad önümleri, şokoladly ýumurtgalar, wafliniň görnüşleri öndürilýär.

Image
Image
Image
Image

Baş edara:
Duşenbe-Anna:
09: 00-dan 18: 00-a çenli